Over deze website

Op deze pagina vind je algemene informatie over onze website. Je leest over de rechten, de doelgroep en hoe wij met privacy en reclame omgaan. Tot slot vind je onderaan deze pagina de disclaimer.

Op de pagina over het webteam lees je hoe deze website tot stand is gekomen en welke personen ‘er achter zitten’.

[spacer]

Rechten www.nannezwiep.nl
Deze website is de officiële website van de Vereniging Scouting Nanne Zwiep en van de Stichting Scouting Nanne Zwiep in Enschede, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Scouting Nanne Zwiep’ of ‘onze groep’. De informatie op deze website is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onze groep en Scouting in het algemeen.

Het logo van Scouting Nanne ZwiepDe rechten berusten bij de Stichting Scouting Nanne Zwiep in Enschede (hierna genoemd: de Stichting), in deze vertegenwoordigd door het webteam. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan de Stichting voorbehouden. Het is niet toegestaan (een deel van) de lay-out, grafische onderdelen of andere informatie over te nemen, te verveelvoudigen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.

Klik hier voor meer informatie over de rechten op het groepslogo en de huisstijl.

Neem voor meer informatie contact op met het webteam.

[spacer]

Doelgroep
Onze groep is een jeugd- en jongerenvereniging. Kinderen en jongeren zijn daarom een belangrijke doelgroep van deze website, naast ouders, leiding en andere belangstellenden. Om de teksten ook voor een jonger publiek toegankelijk te houden, hebben wij ervoor gekozen deze op een ‘informele’ manier te schrijven. Zo wordt bijvoorbeeld in alle gevallen ‘jij’ geschreven, waar ook ‘u’ zou kunnen staan en is in veel gevallen de tekst op de kinderen of jongeren zelf gericht.

Omdat deze website ook voor kinderen bestemd is, kom je hier geen kindonvriendelijke teksten, afbeeldingen of andere zaken tegen. Op plaatsen waar de site interactief is, worden kindonvriendelijke zaken, waaronder grof taalgebruik, niet geaccepteerd. Deze zaken worden na constatering onmiddellijk door het webteam verwijderd.

Mocht je ergens op deze site toch iets tegenkomen wat volgens jou niet kindvriendelijk is, laat het dan zo snel mogelijk weten aan het webteam.

[spacer]

Privacybeleid en reclame
Om de privacy van personen te waarborgen, worden bij de opzet van deze website een aantal ‘spelregels’ gehanteerd. Zo gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en foto’s. Verder hebben wij enkele regels vastgesteld over reclame. Commerciële uitingen worden in de meeste gevallen geweerd.

Wij hanteren de volgende privacyregels:

 • Op deze website worden alleen voornamen genoemd. Hier wordt terughoudend mee omgegaan. Als iemand bezwaar heeft tegen het noemen van de voornaam, wordt deze niet geplaatst of verwijderd. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adressen, telefoonnummers) worden alleen met toestemming van de betreffende persoon of, als het om minderjarigen gaat, met toestemming van de ouders op de website geplaatst.
 • Scouting Nanne Zwiep heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens scoutingactiviteiten gemaakt wordt te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming van of financiële tegemoetkoming aan de deelnemer. Dit staat in onze Algemene voorwaarden bij inschrijving.
 • Beeldmateriaal wordt alleen op de website of in andere publicaties van de groep geplaatst als het de persoon en de algemeen geldende fatsoensnormen respecteert. Daarnaast mag beeldmateriaal geen negatieve beeldvorming over de afgebeelde persoon of personen en/of onze groep oproepen.
 • Wanneer een lid van onze groep, zijn/haar ouder/verzorger of een derde uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen expliciet aangewezen beeldmateriaal, waarop dat lid of die persoon herkenbaar staat afgebeeld, kan dat van de website worden verwijderd als dat betreffende beeldmateriaal:
  – de persoon en/of de algemeen geldende fatsoensnormen niet respecteert;
  – negatieve beeldvorming over de persoon of onze groep oproept.
  Een dergelijk bezwaar moet met redenen omkleed, schriftelijk of per mail, aan het webteam kenbaar worden gemaakt. Als aan de voorwaarden voor verwijdering wordt voldaan, wordt het betreffende beeldmateriaal op korte termijn van de website gehaald en vervolgens niet meer door Scouting Nanne Zwiep gebruikt. Bij twijfel of aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, beslist het groepsbestuur.

Wij hanteren de volgende regels over reclame:

 • Op de website wordt geen reclame geplaatst, tenzij het niet-commerciële of aan Scouting gerelateerde reclame betreft. Met die laatste vorm van reclame (bijvoorbeeld van de ScoutShop of van andere onderdelen van de scoutingorganisatie) wordt terughoudend omgegaan. Dat geldt ook voor reclame van eventuele sponsoren of subsidieverstrekkers.
 • Op de website worden, om de huurders van ons clubgebouw van dienst te zijn, informatie over en links van bezienswaardigheden, attracties en activiteiten in de omgeving opgenomen. Deze informatie en links kunnen een commercieel karakter hebben.

Neem voor meer informatie contact op met het webteam.

Het privacybeleid van onze groep gaat natuurlijk verder dan alleen de gegevens op onze website. Lees daarover meer op onze pagina Spelregels privacy.

[spacer]

Disclaimer www.nannezwiep.nl

Juistheid en volledigheid van informatie
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij proberen juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. De Stichting Scouting Nanne Zwiep (hierna genoemd: de Stichting) garandeert echter niet dat de informatie op de website juist, volledig of actueel is en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie. Dergelijke beslissingen zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie op deze website, met inbegrip van deze disclaimer, kan altijd en zonder enige aankondiging worden gewijzigd. Wij adviseren regelmatig na te gaan of de informatie op deze website of in deze disclaimer is gewijzigd.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de Stichting op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
 • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Stichting of aan u wordt gezonden;
 • de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website;
 • misbruik van deze website;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders van de Stichting en de leden van de Vereniging Scouting Nanne Zwiep in Enschede.

Verwijzingen en hyperlinks
Wanneer op deze website verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites worden aangeboden, waaronder eventuele links van andere scoutinggroepen, -regio’s, -steunpunten, Scouting Nederland of onderdelen daarvan, zijn deze alleen opgenomen ter informatie van de bezoeker van de website. De Stichting staat niet in voor de op of via die internetsites aangeboden informatie, producten of diensten en beveelt deze niet aan. Het gebruik van dergelijke verwijzingen, hyperlinks of internetsites is volledig voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De juistheid, waarheidsgetrouwheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de Stichting niet geverifieerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting is het niet toegestaan links naar www.nannezwiep.nl aan te bieden.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met het webteam.