Lidmaatschap en financiële zaken

Logo Scouting Nanne ZwiepAls je lid wilt worden van onze groep, komen er enkele formaliteiten bij kijken. De eerste stap is het invullen van het Inschrijfformulier voor nieuwe leden. Nadat je bent ingeschreven, komt er een aantal financiële zaken aan de orde. Daarvan is de contributie het belangrijkst. Andere punten zijn de kosten van onze groepsdas, verzekeringen en kampgeld. Hieronder vind je alle informatie over deze onderwerpen op een rij.

Klik hieronder om snel naar een onderwerp te gaan:

Inschrijving nieuwe leden
Wijziging gegevens
Algemene voorwaarden lidmaatschap
Contributie
Opzegging lidmaatschap en contributie
Wat gebeurt er met de contributie?
Groepsdas en naambandjes
Verzekeringen
Kampen en bijzondere activiteiten
Donateurs
Vragen?

[spacer]

Zodra je lid wordt van onze groep heb je ook de uniformkleding nodig. Dat brengt kosten met zich mee.
Lees meer over de kleding die je nodig hebt op de pagina over het uniform.
[page_block hash_id=’inschrijving_leden’]
[spacer]

Inschrijving nieuwe leden
Zodra je weet dat je lid wilt worden van onze vereniging, vul je het Inschrijfformulier voor nieuwe leden in. Je krijgt dit formulier in de loop van de introductieperiode van je eigen (bege)leiding. Je kunt het formulier ook vinden op de pagina Downloads. In het formulier staan de Algemene voorwaarden van onze groep.

Het inschrijfformulier moet worden ingevuld en ondertekend. Vanwege de handtekening accepteren wij  alleen een papieren exemplaar. Voor nieuwe leden jonger dan 18 jaar ondertekent een ouder/verzorger. Ben je 18 jaar of ouder, dan mag je het formulier zelf ondertekenen.

Het ingevulde inschrijfformulier lever je zo snel mogelijk in bij de eigen speltakleiding. Zorg ervoor dat alle gegevens duidelijk leesbaar zijn!

Na afloop van de introductieperiode van vier tot zes weken is het lidmaatschap (en dus het invullen van het inschrijfformulier) noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan groepsactiviteiten.
[page_block hash_id=’wijziging_gegevens’]
[spacer]

Wijzigen persoonlijke gegevens
Geef een wijziging in de persoonlijke gegevens zo snel mogelijk door aan de eigen speltakleiding. Denk daarbij aan adresgegevens, maar ook aan bijzonderheden op het gebied van gezondheid die van belang zijn voor de (bege)leiding.
[page_block hash_id=’algemene_voorwaarden’]
[spacer]

Algemene voorwaarden lidmaatschap
In het inschrijfformulier staan de Algemene voorwaarden van onze groep. Nieuwe leden verklaren dat ze daarmee akkoord gaan. Deze voorwaarden gaan over het lidmaatschap, aansprakelijkheid en verzekering, gezondheid en beeldmateriaal.

Hieronder lichten wij de voorwaarden nader toe:

  • Door inschrijving verleen je toestemming de persoons- en gezondheidsgegevens van jezelf (als je 18+ lid bent) of van je kind op te nemen in de landelijke database van Scouting Nederland en in de ledenadministratie van Scouting Nanne Zwiep. Gezondheidsgegevens worden alleen in onze eigen ledenadministratie opgenomen, tenzij wordt deelgenomen aan activiteiten op (sub)regionaal of landelijk niveau. Persoonlijke gegevens van leden worden door Scouting Nanne Zwiep niet aan derden beschikbaar gesteld.
  • Leden moeten zich houden aan de voorschriften, reglementen en/of regels van Scouting Nanne Zwiep. Zo is bij lidmaatschap het dragen van het uniform verplicht volgens de voorschriften van onze groep (lees meer op de pagina Uniform). Een ander voorbeeld is dat er op tijd contributie wordt betaald. Ook speltakken hebben (spel)regels, bijvoorbeeld dat er op tijd wordt afgemeld bij afwezigheid of dat er volgens een vast rooster corvee wordt gedaan.
  • Scouting Nanne Zwiep heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens scoutingactiviteiten gemaakt wordt te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming van of financiële tegemoetkoming aan de deelnemer. Hoe wij omgaan met beeldmateriaal in publicaties en op onze website, lees je hier.

[page_block hash_id=’contributie’]
[spacer]

Contributie
Euro'sDe contributie bedraagt voor alle speltakken € 9,50 per maand, dat is € 57,- per half jaar. Wij proberen de contributie zo laag mogelijk te houden. De laatste verhoging was per 1 januari 2020. Deze verhoging was met name bedoeld om de stijgende kosten te dekken. Ook was een deel van de verhoging bedoeld ter vervanging van de kleine eigen bijdragen die wij vroegen voor regelmatig terugkomende activiteiten, zoals in de kosten van Sinterklaas.

De betaling van de contributie gaat in zodra de kennismakingsperiode van 4 tot 6 weken is verstreken. Bij de eerste contributie worden ook de kosten van de groepsdas in rekening gebracht. Deze bedragen € 14,50.

Wij vragen je te wachten met het betalen van de eerste contributie totdat je hierover bericht hebt ontvangen van onze penningmeester! Na het inleveren van het inschrijfformulier kan het enkele weken duren voordat je bericht ontvangt.

• Inning contributie: via automatische incasso
De contributie wordt via automatische incasso geïnd. De incasso vindt 2 keer per jaar plaats. Rond 2 januari wordt de contributie voor de 1e helft van het jaar geïnd en rond 2 juli gebeurt dat voor de 2e helft van het jaar. Bij de eerste contributie van nieuwe leden kan deze termijn afwijken, afhankelijk vanaf de maand dat deze ingaat.

De automatische incasso vervalt automatisch als het lidmaatschap wordt opgezegd.

Het Formulier machtiging automatische incasso ontvang je na inschrijving van de penningmeester. Je kunt het formulier ook vinden op de pagina Downloads.

Vul op het machtigingsformulier het lidnummer in. Dit nummer staat op de bevestiging van inschrijving en is ook te vinden in ScoutsOnline. Bij meerdere leden uit 1 gezin moet per lid een machtiging worden ingevuld.

Ongeveer 14 dagen voor de incasso wordt een factuur toegestuurd, als herinnering dat de contributie geïnd wordt.

De machtiging kan worden ingeleverd bij de eigen leiding.

• Inning contributie tot 1 juli 2020
Er moet per half jaar of per jaar vooruit worden betaald (steeds vóór 1 januari en vóór 1 juli). De eerste contributiebetaling wijkt hiervan in veel gevallen af, omdat de begindatum meestal ergens tussen deze data valt. Dit wordt dan duidelijk aangegeven door de penningmeester.

Er wordt door ons geen acceptgirokaart toegezonden. Wel krijgen alle leden in juni en december een herinnering van onze penningmeester. Een automatische overschrijving kan natuurlijk gemakkelijk via de eigen bank geregeld worden.

Je kunt de contributie overmaken op het rekeningnummer van de vereniging:
• t.n.v. Vereniging Scouting Nanne Zwiep in Enschede
• onder vermelding van de naam van het kind of de kinderen (of van jezelf als je je eigen contributie betaalt) en het lidmaatschapsnummer

Het rekeningnummer van onze groep staat in de brief van de penningmeester. Je kunt het ook opvragen bij het algemene contactadres of via info@nannezwiep.nl.
[page_block hash_id=’opzegging_lidmaatschap’]
[spacer]

Opzegging lidmaatschap en contributie
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging worden gedaan. Een opzegging per e-mail (via info@nannezwiep.nl) geldt pas vanaf het moment dat je een ontvangstbevestiging hebt gekregen. Normaal gesproken krijg je die per omgaande.

Wij stellen het op prijs als je bij opzegging zelf ook even de eigen speltakleiding informeert!

De contributie moet worden betaald tot en met de maand waarin het lidmaatschap wordt opgezegd. In vakantieperiodes loopt de contributie gewoon door. Reeds vooruitbetaalde contributie wordt bij opzegging alleen op verzoek terugbetaald.
[page_block hash_id=’contributie_inkomsten’]
[spacer]

Wat gebeurt er met de contributie?
De contributie is de belangrijkste inkomstenbron van onze vereniging, naast de opbrengsten van acties en verhuur en een jaarlijkse subsidie van de gemeente Enschede.

Wij gebruiken de contributie natuurlijk allereerst voor onze activiteiten en het gebruik van het gebouw. Voor het gebruik van het clubgebouw, inclusief inventaris, en het omliggende terrein betaalt de vereniging huur aan de stichting. De stichting neemt de vaste lasten voor haar rekening. Daarbij kun je denken aan kosten voor energie, water, afvalverwijdering, belastingen en heffingen, de verzekeringen voor het gebouw, de kosten van onderhoud en reparaties, de noodzakelijke vervanging van apparatuur of inventaris en grote investeringen, zoals bijvoorbeeld de verbetering van de kampvuurkuil. De kosten voor de activiteiten betaalt de vereniging zelf. Denk daarbij aan de wekelijkse benodigdheden als ranja, spel- en knutselmateriaal tot wat grotere materialen die door een speltak worden gebruikt. Voor deze kleinere, wekelijkse aankopen krijgt iedere speltak een eigen budget. De grote materialen die door de hele vereniging worden gebruikt, zoals touwen en tenten, zijn eigendom van de stichting.

De hoogte van de contributie wordt door de vereniging bepaald. Wij proberen het bedrag zo laag mogelijk te houden om Scouting voor iedereen toegankelijk te houden. Scouting hoort nog steeds tot de goedkoopste vormen van vrijetijdsbesteding.

Op een deel van de contributie hebben wij alleen indirect invloed. Onze groep is namelijk aangesloten bij Scouting Nederland. Voor elk lid betaalt onze groep een jaarlijkse afdracht aan de landelijke vereniging (bijna 24%  van onze contributie in 2019). Daardoor zijn leden van onze groep ook lid van Scouting Nederland. Scouting Nederland betaalt op haar beurt weer contributie aan de Europese en mondiale Scoutingorganisaties, waardoor alle leden ook lid zijn van die internationale verenigingen. Op de pagina over Scouting Nederland vind je meer informatie over wat de landelijke vereniging met de contributie doet.

Een klein deel van de contributie is bestemd voor onze regio. Dat geld wordt vooral besteed aan ondersteuning en regioactiviteiten. Kijk op de pagina over de regio Essnlaand voor meer informatie.

Een klein rekensommetje leert dat ongeveer een kwart van de jaarlijkse contributie niet binnen onze groep blijft, maar bestemd is voor de regionale en landelijke organen. Als groep kunnen wij (heel) beperkt invloed uitoefenen op de hoogte en besteding van die gelden via onze vertegenwoordigers in de regioraad en (via onze regiovertegenwoordiger) in de Landelijke raad.
[page_block hash_id=’groepsdas’]
[spacer]

Groepsdas en naambandjes
onze_groep Das Scouting Nanne ZwiepOnze groepsdas kost € 14,25 (inclusief de naambandjes van onze groep en regio). Dit is de kostprijs van de das bij de ScoutShop. Bij de installatie worden de das en de naambandjes uitgereikt. De kosten worden automatisch bij de eerste contributie in rekening gebracht. De groepsdas en naambandjes zijn groepsgebonden en daarom alleen verkrijgbaar bij onze groep.
[page_block hash_id=’verzekeringen’]
[spacer]

Verzekeringen
Wij gaan ervan uit dat ieder lid WA-verzekerd is en een ziektekostenverzekering heeft. Door lid te worden van onze vereniging ben je via Scouting Nederland automatisch (aanvullend) verzekerd voor ongevallen tijdens Scoutingactiviteiten en op weg naar en van deze activiteiten. De voorwaarden van deze verzekering zijn bekend bij Scouting Nederland.

De Vereniging Scouting Nanne Zwiep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen van haar leden tijdens scoutingactiviteiten.

De Vereniging Scouting Nanne Zwiep kent geen collectieve reis- en bagageverzekering voor bijvoorbeeld een zomerkamp. Voor het afsluiten daarvan ben je dus zelf verantwoordelijk. Je kunt als scout gunstig een reis- en bagageverzekering afsluiten via Scouting Nederland. Lees meer op onze pagina Veelgestelde vragen.
[page_block hash_id=’kampen_bijzondere_activiteiten’]
[spacer]

Kampen en bijzondere activiteiten
TentenDe kosten van kampen zijn niet bij de contributie inbegrepen. Ook voor sommige andere activiteiten wordt in een enkel geval een eigen bijdrage gevraagd, al proberen we dat zoveel mogelijk te beperken. Meestal gaat het dan om grotere activiteiten, waarvoor je je apart kunt opgeven. Bijvoorbeeld een bezoek aan de sterrenwacht of een meerdaagse hike.

Voor kampen kun je je altijd apart inschrijven. De kosten variëren per speltak en zijn afhankelijk van de duur van de activiteit en de locatie waar deze plaatsvindt. Een zomerkamp van twee weken in Zwitserland kost natuurlijk meer dan een weekendkampje in ons eigen clubgebouw. De kosten van een kamp worden door de speltakleiding bepaald en geïnd. Dat kan soms contant, maar het is ook mogelijk dat het bedrag op het bankrekeningnummer van een speltak moet worden overgemaakt. Vermeld dan altijd voor wie het bedrag wordt overgemaakt!

Als je je na aanmelding voor een kamp of bijzondere activiteit toch weer afmeldt, wordt meestal wel het kampgeld / de bijdrage of een deel daarvan in rekening gebracht. In de meeste gevallen zijn er namelijk al kosten gemaakt voordat de activiteit plaatsvindt. Denk aan huur van een gebouw of terrein, inkopen, materialen etcetera.

Het kan nodig zijn om voor een kamp een reis- en bagageverzekering af te sluiten. Zeker als het kamp in het buitenland plaatsvindt. Lees meer onder het kopje Verzekeringen.
[page_block hash_id=’donateurs’]
[spacer]

Donateurs
Je kunt onze groep financieel steunen door donateur te worden. Daarvoor hoef je geen lid te zijn van onze vereniging. Donateurs betalen een vast bedrag per jaar. Dat bedrag is natuurlijk helemaal naar eigen keuze.

Wil jij donateur worden of weet je iemand die donateur wil worden?
Neem dan contact op met mevrouw B. (Bep) Dijkstra via het algemene contactadres of stuur een mailtje naar info@nannezwiep.nl.
[page_block hash_id=’vragen’]
[spacer]

Vragen?

  • Heb je nog vragen over de inschrijving of opzegging van het lidmaatschap? Neem dan contact op met de eigen leiding of de secretaris van de vereniging.
  • Voor vragen over de contributie, de kosten van de groepsdas of andere algemene financiële zaken kun je contact opnemen met de penningmeester van de vereniging.
  • Voor financiële vragen die te maken hebben met activiteiten (zoals het kampgeld of een eigen bijdrage voor een grote activiteit) kun je terecht bij de eigen (bege)leiding.

Je kunt je vragen altijd stellen via het algemene contactadres of via info@nannezwiep.nl.